De stichting Voedselvangnet heeft ten doel het op verzoek van Voedselbanken Nederland, inkopen, opslaan (of tijdelijk op voorraad houden) en om niet leveren van levensmiddelen ten behoeve van de klanten van de voedselbanken die lid zijn van Voedselbanken Nederland, maar ook voor andere soortgelijke institutionele rechtspersonen met een landelijke spreiding in Nederland en met een keurmerk van Centraal Bureau Fondsenwerving die door het bestuur als zodanig worden geaccepteerd, alsmede het verrichten van al hetgeen daarmede verband houdt in de breedste zin van het woord.

De stichting heeft geen winstoogmerk en zal geen werknemers in loondienst nemen.

Het bestuur bestaat uit ten minste drie bestuurders. De bestuurders worden benoemd voor een periode van vier jaar. Een bestuurder is maximaal eenmaal herbenoembaar. De bestuurders ontvangen geen andere beloning voor de door hen in die hoedanigheid voor de stichting verrichte werkzaamheden dan een vergoeding voor in redelijkheid gemaakte onkosten.

Een accountant onderzoekt jaarlijks de balans en verlies- en winstrekening van het voorgaande jaar. Daarvan wordt verslag uitgebracht aan het bestuur van de stichting. Het bestuur stelt binnen zes maanden na afloop van het kalenderjaar de jaarcijfers vast.

Download de statuten hier: Statuten SVV